Szakterületek

Amennyiben az alábbi területeken ügyvédi segítségre (jogi tanácsadásra, jogi képviseletre, okiratszerkesztésre, ellenjegyzésre vagy letétkezelésre) van szüksége, minden kedves Ügyfelemnek készséggel állok a rendelkezésére!

Családjog

Jogi tanácsadás, házassági vagyonjogi szerződések, tartási-, életjáradéki szerződések szerkesztése és jogi véleményezése, házasság felbontásában történő jogi képviselet ellátása.

Gazdasági jog

Jogi tanácsadás, kereskedelmi célú jogügyletek szerződéseinek (így különösen: adásvétel, csere, bérlet, fuvarozás, szállítmányozás, lízing, engedményezés stb.), általános szerződési feltételek, valamint ezen szerződéseket módosító és megszüntető okiratok elkészítése; a fenti típusú okiratok jogi véleményezése, jogvita esetén jogi képviselet ellátása.

Ingatlanjog

Jogi tanácsadás, ingatlan ajándékozási-, adásvételi- és csereszerződések, egyéb kapcsolódó megállapodások szerkesztése (különösen: telki szolgalmi jog, használati jog, haszonélvezeti jog), a fenti típusú okiratok jogi véleményezése, tanácsadás elbirtoklással kapcsolatban, jogi képviselet ellátása ingatlant érintő jogvitákban.

Követeléskezelés, felszámolás

Jogi tanácsadás, szerződésből eredő követelések behajtásához szükséges jogi lépések megtétele, így különösen: előzetes ügyvédi felszólító levél elkészítése, ennek eredménytelensége esetén a szükséges peres vagy peren kívüli eljárás (fizetési meghagyásos eljárás vagy európai fizetési meghagyásos eljárás) megindítása, végrehajtási eljárás, felszámolási kérelem elkészítése és az eljárásban jogi képviselet ellátása, kapcsolódó eljárások (pl. csődtörvény szerinti megtámadás vagy kifogás, vezető tisztségviselő, tag felelősségének megállapítására irányuló peres eljárás) megindítása, a megindult eljárásban jogi képviselet ellátása.

Munkajog

Jogi tanácsadás, munkajogi vonatkozású okiratok megszerkesztése jogi véleményezése (a teljesség igénye nélkül: munkaszerződés, „rendes” felmondás, rendkívüli felmondás, munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése), munkáltatói szabályzatok, írásbeli munkáltatói utasítások elkészítése, jogi véleményezése, perképviselet ellátása.

Öröklési jog

Örökösök, kötelesrészre jogosultak részére jogi tanácsadás, jogi képviseletük ellátása hagyatéki eljárásokban, hagyatéki perekben, öröklési szerződés, írásbeli magánvégrendelet szerkesztése.

Perképviselet

Közreműködés a bemutatott szakterületeimbe tartozó jogviták peren kívüli, békés rendezésében, ennek eredménytelensége esetén jogi képviselet ellátása a peres vagy nemperes eljárásban, mind a felperesi (illetőleg kérelmezői), mind az alperesi (kérelmezetti) oldalon.

Szellemi alkotások joga

Jogi tanácsadás, felhasználási szerződések (szoftvereknél: licencszerződések), kiadói szerződések szerkesztése és jogi véleményezése, teljes körű jogi képviselet ellátása védjegyoltalom vagy szabadalom alapításában.

Társasági jog, civil szervezetek joga

Gazdasági társaság és civil szervezet alapításához, módosításához, megszüntetéséhez szükséges okiratok elkészítése, az eljárásban történő jogi képviselet ellátása, egyéb társasági jogi okiratok szerkesztése, jogi véleményezése (pl. szindikátusi szerződések, belső szabályzatok), teljes körű ügyintézés részvénytársaságok részvényei keletkeztetésében, rábocsátásában és törlésében; továbbá átalakulások és kisebb volumenű felvásárlások lebonyolítása.

Ingatlanközvetítés

Örömmel tájékoztatom tisztelt Ügyfeleimet, hogy az    elnevezésű, országos, ügyvédi ingatlanközvetítői hálózat tagjává váltam.

Az     hálózat kizárólag ügyvéd és ügyvédi iroda tagjai a klasszikus ügyvédi tevékenységük kiegészítéseként, az ügyvédi törvény felhatalmazás alapján ingatlanközvetitői tevékenységet is ellátnak.

További információ